Tư vấn chuyển giao kỹ thuật(30/01/2010)

- Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, dịch vụ thú y, tư vấn kỹ thuật chồng trại, chuyển giao con giống, thức ăn chăn nuôi.

- Tư vấn và lập bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Tư vấn và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường,

- Tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường.

- Khảo sát và  lập báo cáo hiện trạng môi trường.

  Lượt xem: 3.447 lần