Thi công và xây dựng các công trình, kỹ thuật khí sinh học (Biogas)(14/12/2009)

- Thi công và xây dựng các công trình khoa học, kỹ thuật khí sinh học (Biogas).

- Từ 5m3 đến một 100m3, phân hủy cho các trang trại vừa và nhỏ, số lượng đầu gia súc 10 đến 500 con.

- Thi công và xây dựng các công trình khoa học kỹ thuật BIOGAS cho những trang trại chăn nuôi quy mô từ 1.000 con đến 5.000, 10.000 con gia súc áp dụng mô hình kỹ thuật từ 100m3 đến 500, 1.000m3 phân hủy sinh gas.

- Thi công xây dựng các công trình xử lý nước thải khu công nghiệp nhà máy bột mì, lò giết mổ gia súc.

  Lượt xem: 4.898 lần