Chuyển giao công nghệ BIOGAS(15/12/2009)

- Công ty biogas Minh Tuấn là công ty đầu tiên ở VIỆT NAM xử lý môi trường chất thải ngành chăn nuôi .

- Chuyển giao công nghệ cho các sở, phòng tài nguyên và môi trường khắp các tỉnh thành trong cả nước.

- Chuyển giao công nghệ cho các sở nông nghiệp, phòng nông nghiệp, trung tâm khyến nông trên cả nước.

- Chuyển giao công nghệ cho các trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trong cả nước

  Lượt xem: 7.687 lần